Bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt  innebär att du är medlem i en bostadsrättsföreningen och du har rätten att nyttja bostadsrätten utan tidsbegränsning.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har som huvudändamål att på obegränsad till upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten men du har en andel i bostadrättsföreningen som i sin tur  äger föreningens fastigheter och tillhörande mark.

När du köper en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren sin andel i föreningen till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse.

Varje månad betalar du en månadsavgift till föreningen. Avgiften ska täcka din andel av föreningens kostnader såsom underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Du, tillsammans med övriga medlemmar, väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende och syftet med en bostadsrättsförening är att alla medlemmar ska kunna bo till självkostnadspris.

Nu under byggskedet och inledningsvis finns en interimsstyrelse, men redan nu är det mycket välkommet att höra av sig med intresse för styrelsearbete inför att en ny styrelse ska ta vid när husen så småningom blir färdigställda.